eleştirel pedagoji

Journal of Critical Pedagogy
ISSN: 2822-4698
                                                                       

  • https://www.facebook.com/elestirelpedagojidergisi
  • https://www.twitter.com/elestirelpedagoji

Hakkımızda

İmtiyaz Sahibi: Ünal Özmen
ISSN               : 2822-4698
Editör             : Ünal Özmen
Ücret              : Ücretsiz

Eleştirel Pedagoji, eşitlikçi, her türlü ayrımcılıktan arınmış, demokratik ve bilimsel bir eğitim görüşünü geliştirme amacındadır. DerDergimiz, her türlü ırkçı, gerici, kapitalist, neo-liberal, cinsiyetçi, homofobik görüşlere kapalı olduğu gibi eğitim ile cinsiyet, ırk, sınıf, etnik kimlik, dil gibi gerçekliklerin iç içe olduğunu, eleştirel bir pedagojik çözümlemenin öncelikle sınıfsal ve eleştirel çözümlemelere dayanması gerektiğine inanmaktadır. EP, özellikle öğretmenler, eğitim fakültelerinin genç akademisyenleri, öğrenciler ve eğitim sorunlarına ilgi duyanların görüş ve deneyimlerine dayanarak eleştirel bir pedagojinin oluşturulması ve bunun daha da güçlendirilmesi için bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Amacımız, eleştirel eğitimcilerin formüle ettiği radikal/devrimci pedagojiyi ülkemizin eğitim sistemini anlama ve dönüştürmede kullanmaktır. Bunu yaparken dergimiz öncelikle eğitimde artık egemen bir ideoloji haline gelen neoliberalizmi eleştirerek, yerine, halkın yararına, halk için ve halkla birlikte kamusal bir eğitim anlayışını benimseyen eleştirel bir pedagojiyi koymanın olanaklarını aramaktadır. Ancak yeni bir kamusal pedagojinin şekillenmesi, sadece eleştirel pedagojinin kapitalist/neo-liberal eğitim sistemine yaptığı eleştiriyle değil, geleceğin eğitimi için alternatif modeller de ortaya koyarak gerçekleşir/gerçekleştirilmek zorundadır. Dergimiz EP bunu gerçekleştirme kararlılığında olacaktır. Bu hedef adına dergimiz halktan ve ezilenlerden yana kamusal bir pedagoji için her türlü demokratik etkinliği destekleme, bunlarda yer alma ve sesini uluslararası alanda duyurma kararlılığındadır. EP, demokratik bir politik  duruşu  içeren duyarlı bir akademik bakışa dayalı politik-pedagojik bir yayın olmayı hedeflemektedir.

Eleştirel Pedagoji, Türkiye’de eğitim sisteminde alternatifsiz biçimde ilerleyen ve giderek güçlenen neoliberal ve gerici eğitim görüş ve uygulamalarını saptayıp, bunları eleştirerek yerine alternatif görüşler getirmektir. Bu sayede özellikle öğretmenler, eğitim fakültelerinin genç akademisyenleri arasında ve öğrenci dünyasında eleştirel pedagojiden kalkarak demokratik bir pedagojinin öğrenilmesi ve tartışılıp güçlendirilmesi sağlanabilecektir.